ТСЦ ЗЛАТАР
Туристичка организација Србије
Туристичка организација регије Западна Србија
ТО Златибор
 
 
 
Покретање поступка јавне набавке – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
12.јул 2016.године

Број: 350/16
Датум: 07.07.2016.

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Резерват Увац д.о.о., из Нове Вароши,  д о н о с и:

 

О Д Л У К У
о покретању поступка јавне набавке – преговарачки поступак
без објављивања позива за подношење понуда

Покреће се поступак за јавну набавку – Морфохидролошка, палеонтолошка, биолошка и археолошка истраживања спелеолошких објеката, а посебно наставак спелеоморфолошких истраживања Ушачке, Баждарске и пећине Буковик – наставак истраживања започетих у 2015. години.

Редни број ЈН: 02/2016
           

  • Врста предмета јавне набавке:

 

Добра

 

 

Услуге

 

Х

 

Радови

 

 

  • Подаци о јавној набавци:

 

 

Предмет јавне набавке

Морфохидролошка, палеонтолошка, биолошка и археолошка истраживања спелеолошких објеката, а посебно наставак спелеоморфолошких истраживања Ушачке, Баждарске и пећине Буковик - наставак истраживања започетих у 2015. години.

Број јавне набавке

02/16

Процењена вредност јавне набавке
(без  ПДВ-а)

1.300.000,00 динара

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање

Средства за наведену набавку предвиђена су Уговором о суфинансирању Програма управљања Специјалним резерватом природе ''Увац'' за 2016. годину (број 401-00-504/2016-17 од 28.04.2016. године), као и делом сопствена средства Резерват Увац д.о.о.

 

  • Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке:

Припрема конкурсне документације

Конкурсна документација ће бити припремљена у року од пет дана од дана доношењу одлуке о покретању поступка.

Објављивање обавештења о покретању поступка

Даном израде конкурсне документације

 

Рок за подношење и отварање понуда

Рок за подношење понуда је 22.07.2016.год. до 13:00 часова. Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда тј. 22.07.2016. год. у 13:30 часова.

Преговарање

Биће спроведено истог дана када и отварање понуде

Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлуку о додели Уговора наручилац ће донети у року од 3 дана од дана преговарања.

Објављивање обавештења о додели уговора

1 дан од дана доношења одлуке о додели уговора

Рок за закључење уговора

Уговор ће бити закључен у року од три дана од дана  када се стекну законски услови.

  • Разлози за примену преговарачког поступка:

У складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона предвиђено је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач. Саставни део ове Одлуке су и:

  • Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка, упућен Управи за јавне набавке Републике Србије, од стране Резерват Увац д.о.о. (дел. број Резерват Увац д.о.о. 245/16, од 12.05.2016. године), и
  • Одговор/мишљење Управе за јавне набавке Републике Србије (дел. број Управе за јавне набавке 404-02-1623/16, од 03.06.2016. године).

 

Резерват Увац д.о.о.

___________________________
Бранко Бјелић, директор

Потребну документацију можете преузети овде:

   

Или на страници документи.

 


Јавни оглас - Давање у закуп Визиторског цента на Кокином Броду и катамарана на Увачком (Сјеничком) језеру
11.април 2016.године

Резерват Увац д.о.о., привредно друштво које је основала Влада Републике Србије за управљање Специјалним резерватом природе ''Увац'', на основу члана 34. Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'' бр. 72/2011) и чланова 6., 7., 8.9. и 16.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.  гласник РС бр. 24/2012), и Одлуке Скупштине Друштва, број 142-1/16, од 14.03.2016. године

О г л а ш а в а

Давање у закуп Визиторског цента на Кокином Броду,
и катамарана на Увачком (Сјеничком) језеру

1.Резерват Увац д.о.о. даје у закуп, прикупљањем писмених понуда следеће:

Ред.бр.

Назив

Површина

Почетни износ закупнине

Депозит

1.

Визиторски центар (ресторански део са терасом)
на Кокином Броду

115 m2 (ресторански део) + 327 m2(тераса)

5.000,00 динара/месечно
(Обавезно погледати тачку 9. текста.)

50.000,00 динара

2.

Катамарани – 2 комада на Увачком (Сјеничком) језеру

40+50 m2
(90 m2 укупно)

1.100.000,00 динара/годишње
(Обавезно погледати тачку 9. текста.)

600.000,00 динара

 

Потребну документацију можете преузети овде:

   

Или на страници документи.


Јавна набавка мале вредности - набавка добра - горива за потребе рада Резерват Увац д.о.о.
10.фебруар 2016.године

I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

На основу члана 39. став 5. члана 52. став 1.  члана 60. став 1. тачка 2) и члана 62.  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке директора Резерват Увац д.о.о. о покретању поступка јавне набавке број 01/2015 од 08.02.2016. године наручилац упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке  мале вредности број 01/2016 – набавка добра - Набавка горива за потребе рада Резерват Увац д.о.о.

            1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив и адреса наручиоца: Резерват Увац д.о.о., 31320 Нова Варош, Трг војводе Петра Бојовића, број 3.
Интернет адреса: www.uvac.org.rs


2. ВРСТА ПОСТУПКА

Јавна набавка мале вредности - набавка добра - горива за потребе рада Резерват Увац д.о.о., у складу са чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама.

            3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 01/16 je набавка добра – Набавка горива за потребе рада Резерват Увац д.о.о.

Опис предмета јавне набавке – Набавка горива за потребе рада Резерват Увац д.о.о.

Oзнака из општег речника набавки: 09132000-3 – Бензин; 09132100-4 – Безоловни бензин; 09132200-5 – Оловни бензин;  09133000-0 – Течни нафтни гас (LPG); 09134200-9 – Дизел гориво; 09134210-2 – Дизел гориво (0,2); 09134220-5 – Дизел гориво (EN 590)

Потребну документацију можете преузети овде:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Или на страници документи.


ОПСТАНАК Белоглави суп није изумро јер смо га добро хранили
15.јануар 2016.године

Белоглави супови у Србији успели су да преживе опасност од изумирања и има их све више.

Популација белоглавог супа у Србији у сталном је порасту, а орнитолози су недавно у три станишта пребројали 265 јединки ове врсте орла лешинара који је пре само неколико деценија био пред изумирањем.
Међутим, процена је орнитолога да у кањону Увца, Милешевке и Трешњице данас обитава знатно више белоглавих супова него што их је пребројано, односно укупно око 320 птица, што је готово половина укупног броја супова у региону.

Најбројнија колонија белоглавог супа је и даље у Специјалном резервату „Увац“ код Нове Вароши где је избројано 186 јединки. У кањону Милешевке код Пријепоља орнитолози су избројали 32, а у клисури Трешњице код Љубовије 47 белоглавих супова.

Годишње бројање белоглавих супова је акција која се на Балкану спроводи последњих 11 година, а у Србији су је извели орнитолози Републичког завода за заштиту природе у сарадњи са управљачима заштићених природних добара.

- На хранилишту на Растокама, изнад бране на Увачком језеру, лане смо орловима сервирали око 260 тона кланичног отпада и лешина угинулих животиња, а код нас на ручак долазе и белоглави супови из кањона Милешевке. Редован оброк је био и пресудан за опстанак орлова лешинара у кањону Увца у чијим литицама се почетком деведесетих гнездило свега седам птица - каже директор резервата „Увац“ Бранко Бјелић.

Бројност популације белоглавог супа у порасту је на целом Балкану где је (без Крита и Кварнерских острва) у децембру избројано укупно 678 белоглавих супова. Годину пре било је 629 птица.

- У Бугарској је укупно избројано 286, у континенталној Грчкој 79 и у Македонији 48 јединки. Генерално, тренд ове врсте је у сталном благом повећању током последњих година, мада постоји повремени пад и флуктуација бројности птица у неким колонијама услед повремених тровања, убијања и других угрожавајућих фактора – кажу у Заводу за заштиту природе Србије.

Написао: Жељко Дулановић
Извор: "Блиц"


Одржаним бројањем потврђено повећање бројности белоглавог супа
јануар 2016. године

У Србији је успешно завршено годишње бројање белоглавих супова на подручјима његових гнездећих колонија. Бројање је потврдило континуитет непрекидног раста ове строго заштићене врсте лешинара, која је пре неколико деценија у нашој земљи била пред изумирањем. Избројано је 265 јединки (укупна бројност је процењена на око 300-320 јединки), што представља повећање популације белоглавог супа у Србији.
Четврто бројање белоглавог супа спроведено је крајем новембра и почетком децембра 2015. године, у организацији Завода и у сарадњи с управљачима заштићених подручја („Резерват Увац д.о.о.“, Центар за природне ресурсе „Натура“ и Удружење грађана „Јадовник - оаза нетакнуте природе“ из Пријепоља) и другим организацијама у Србији.
Ово бројање је део шире акције, међународног цензуса белоглавог супа на Балкану. Упркос веома лошим метеоролошким условима, четврто бројање белоглавих супова у Србији и 11. на Балкану је успешно обављено, и добијени су значајни резултати о стању популације белоглавог супа на подручјима Србије, Бугарске, Македоније и континенталном делу Грчке. На подручју Србије је укупно избројано 265 јединки (укупна бројност је процењена на око 300-320 јединки), у Бугарској је укупно избројано 286 јединки, у континенталној Грчкој 79 јединки и у Македонији 48 јединки. Укупно на подручју Балкана (без Крита и Кварнерских острва) је избројано 678 јединки.
Бројање белоглавог супа у Србији се одвијало истовремено на три локације: подручју СРП „Увац“ где је избројано 186 јединки у свим колонијама и на одмориштима птица на овом подручју, СРП „Клисура реке Милешевке“ где су укупно избројане 32 јединке, и подручју СРП „Клисура реке Трешњице“ где је укупно избројано 47 јединки.
Према резултатима овогодишњег цензуса, укупна бројност белоглавог супа на Балкану је у порасту (678 јединки), у поређењу с прошлом годином када је евидентирано 629 јединки. Велико повећање популације белоглавих супова констатује се и у Србији током последње деценије. Тренд ове врсте је генерално у сталном благом повећању током последњих година, мада постоји повремени пад и флуктуација бројности птица у неким колонијама (услед повремених тровања, убијања и других угрожавајућих фактора).
Према резултатима мониторинга током сезоне гнежђења 2015. године, процењено је да у Србији постоји укупно око 150-155 парова белоглавог супа, од којих је утврђено да је 130-133 парова започело гнежђење и око 100 младунаца белоглавих супова је успешно подигнуто. Ова, до сада највећа забележена бројност супова у Србији, потврђује успех, али истовремено и значај и обавезу спровођења активних мера заштите у циљу очувања ове значајне групе птица грабљивица у Србији.

Извор: Завод за заштиту природе Србије


Подвиг године – ренџер спасио пет особа из Увачког језера
2. август 2015. године

Нова Варош, Увачко Језеро - Мустафа Коленовић, звани Тајо, ренџер у заштићеном подручју Увца прексиноћ је око пола 9,

недалеко визиторског центра спасао 5 особа, међу којима трудну жену и малолетно дете, које су се са још три особе давили у Увачком језеру и дозивали помоћ.
„Мој колега и ја смо зачули повике пар стотина метара од обале и истог тренутка ускочио сам у чамац кренувши да видим шта се догађа. Затекао сам 5 особа у води које су се буквално давиле, док су им ствари из чамца, који је потонуо, пливале око њих. Жена је викала да јој спасим дете ,покушавајући и сама да му помогне, а касније сам сазнао да је у осмом месецу трудноће“, прича Коленовић за ГЗС.
Према његовим речима из воде је извукао њеног супруга и две старије особе, његове родитеље. „Рекли су ми да су из Ужица, да се презивају Деспотовић и да су кренули у викендицу, која се налази на другом крају језера, када је изненада чамац кренуо да се пуни водом и убрзо потонуо. Срећом све се добро завршило, успео сам да их све извучем на обалу где им је указана помоћ од стране надлежних служби“, рекао је он.

Извор: Глас западне Србије

Увац: Црни орао међу суповима
27. мај 2015. године

Необичан гост у колонији лешинара у резервату „Увац“. Зову га орао старешина и храни се кожом стрвина.

У колонији белоглавих супова у кањону Увца последњих дана примећен је необичан гост – орао црни лешинар и то у друштво сабраће – белоглавихх супова. Они који су га „уловили“ објективом фотоапарата  – кажу да је  увек био на врх литице.
- Па не зову га чудоради суп старешина – подсећа Дарко Ћировић, саветник у специјаном резерват природе „Увац“. - Знатно  је већи, крупнији од белоглавиг супова, достиже тежину до 13-14 килограма и има распон крила од 3,20 до 3,40 метра.
Ретка птица у овим крајевима изазива пажњу мештана,а и посетилаца клисуре. Најчешће се виђа у непосредној близини „ресторана за орлове“  (хранилишта) недалеко од бране ХЕ Увац“, на Растокама, на око 12 километара од Нове Вароши путем према Ивањици.
- Орао црни лешинар је ишчезао са ових простора пре 120 година, а иначе је први у ланцу  исхране међу орловима лешинарима - белоглавим супом, белом кањон и браданом. Он пробија и једе кожу углавном стрвина, лешева угинуле стоке и ових дана олакшва посао чуварима резервата, који не морају да расецају лешеве угинуле стоке – казује Ћировић, додајући да је црни орао виђен у неколико случајева ранијих година, а да је и пролетос фотографисан на Златибору.
У резервату претпостављају да је птица, изгубивши компас и везу са јатом и једрећи ваздушним струујама, овамо залутала са Проклетија, Крита, Шпаније  или неког другог станишта у Европи.Према ономе што се види, птица није маркирана, па орнитолози не могу да јој  прате кретање.
Из клисуре Увца, где је око 85 гнездећих парова и оближње Милешевке, у којој су гнезда 25 парова, као и око 200  јединки у обе колоније, „краљеви висина“ и чистачи природе залутају све до Естоније, Јемена, Пољске. Неки су тамо откивени захваљујући ознакама на крилима.

Текст: Д. Гагричић
Извор: ЗлатарИнфо

 

Набавка ванбродског мотора

понедељак, 1. септембар 2015

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012), директор Резерват Увац д.о.о., из Нове Вароши,  д о н о с и:

 

О Д Л У К У
о покретању поступка јавне набавке мале вредности

 

              Покреће се поступак за јавну набавку – Набавка ванбродског мотора за потребе рада чуварске/рибочуварске службе Специјалног резервата природе ''Увац''.

Опширније...

 
Еја ливадарка НОВО!
среда, 03 јул 2013 16:57

Домаћин из села Вапа (општина Сјеница) током обављања пољских радова нашао младунце еје ливадарке (изузетно ретке врсте),одмах по позиву ренџери резервата Увац су изашли на локацију и покупили младунце спасивши их сигурне смрти од стране врана, гаврана и сврака које су се биле окупљене око младунаца, али домаћин их је сачувао док није дошла чуварска служба. Одмах су смештени у бокс за птице и обавештен је Завод за заштиту природе Србије ( г-дин Братислав Грубач), који је обезбедо смештај за младунце у зоолошком врту Палић у Суботици, где ће остати пар месеци док не одрасту и буду способни за самосталан живот у природи. После ће бити враћени на исто место одакле су покупљени и пуштени у природу у селу Вапа у Сјеници.

Опширније...
 
Почела сезона купања
петак, 21 јун 2013 17:09

Ових дана је коначно и почела сезона купања на језерима у резервату Увац, плазе су пуне посетилаца,.....слике су направљене данас 21.06.2013, петак

Опширније...
 
Андроид апликација резервата Увац
понедељак, 17 јун 2013 19:52

Ecovirtour водич кроз еко дестинације је намењен домаћим и страним туристима, као и широј популацији која жели да проведе одмор у природи и да се боље упозна да природним и културним наслеђем Србије. Путем виртуалне еко туре кроз Специјални резерват природе Увац посетиоци могу да се информишу о флори, фауни, културним активностима, активностима у природи, локалним обичајима становништва. Ова апликација је у процесу сталног ажурирања података како би сваки туриста у резервату Увац добио праве и конкретне информације, о свему што би једном туристи било од користи.>

Опширније...
 
 
Министарство финансија
Министарство привреде
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Завод за заштиту природе Републике Србије
СО Нова Варош
СО Сјеница
ТО Сјеница
 
© 2008 Specijalni Rezervat Prirode Uvac. Sva prava zadržana. Контакт Дизајн АгенциЈА